ประกาศชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔

ประกาศชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔

1

       ตามที่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่ออนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีเงื่อนไขต้องทำเป็น RSS Feed หรือ Embed แบบ Frame ตามความทราบแล้วนั้น
      บัดนี้ ข้อเท็จจริงปรากฎแล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเว็บไซต์จำนวนหนึ่ง ทั้งที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และไม่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ และจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงด้วยวิธีการต่างๆ โดยสมาชิกชมรมได้มีหนังสือตักเตือนไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับตอบสนองไปในทางที่สร้างสรรค์
      ดังนั้น คณะกรรมการชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ได้มีการลงนามไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
       ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอประกาศยืนยันว่า เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎและรวบรวมอยู่บนเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
หากเว็บไซต์ใด ประสงค์ที่จะนำข้อมูลข่าวสารของสมาชิกชมรมไปใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของตน จะต้องดำเนินการด้วยวิธีใช้ RSS Feed เท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ชมรมกำหนด
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยเว็บไซต์ของสมาชิกชมรม สมาชิกแต่ละรายจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดอย่างถึงที่สุด
       ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอยืนยันว่า ชมรมฯ ไม่มีเจตนาปิดกั้นการนำเนื้อหาที่ผลิตโดยเว็บไซต์ของสมาชิกไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย แต่ไม่สนับสนุนการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า อันเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments