"แยม-ฐปนีย์"รับรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น

"แยม-ฐปนีย์"รับรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น

1

       จัดงานวันสตรีสากล พร้อมมอบโล่เกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปีนี้มีจํานวน 41 รางวัล ใน 18 สาขา

อาทิ สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นของ "สาลิกา สัมมนา" ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง เป็นของ "ฐปณีย์ เอียดศรีไชย" ผู้สื่อข่าวและผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว ช่อง 3 สื่อมวลชนดีเด่นด้านส่งเสริมศักยภาพสตรี

และความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทละครโทรทัศน์ เป็นของละครเรื่อง นางกรี๊ด ของบริษัท คําพอดี จํากัด สื่อมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นของ นิตยสารช่องทางทํามาหากิน

งานนี้ กิตติ สิงหาปัด ผู้ดําเนินรายการข่าวสามมิติ ร่วมแสดงความยินดีกับ ฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวคนเก่งที่ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้รับรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในงานวันสตรีสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments