เมื่อ “สมจิตร” โพสต์สนับสนุนมวยเด็ก

เมื่อ “สมจิตร” โพสต์สนับสนุนมวยเด็ก

0

เมื่อ “สมจิตร” โพสต์สนับสนุนมวยเด็ก

              “สมจิตร จงจอหอ” อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิก และผันตัวมาเป็นนักแสดง ได้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเรื่องการห้ามชกมวยเด็ก มีใจความสรุปได้ความว่า

สมจิตร มวย ชกมวย เด็ก เยาวชน

              เขาเล่าเรื่องชีวิตของเขาที่ต้องชกมวยหาเงินตั้งแต่ 8 ขวบด้วยความยากจน กระทั่งไต่เต้ามาเป็นคนดีของสังคมและประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน กระทั่งนำเหรียญทองโอลิมปิกกลับไทยได้ กระทั่งได้ติดยศร้อยเอกในทุกวันนี้ ทั้งยังเสนอแนวคิดให้รัฐบาลห้ามเด็กต่ำกว่า 12 ปีออกมาแว้นทั่วเมืองดีกว่าจะไปห้ามชกมวยเด็กต่ำกว่า 12 ทั้งนี้ได้มีเหล่าบุคคลมีชื่อเสียงมาไลค์จำนวนมาก อาทิ สงกรานต์ เตชะณรงค์ ด้วย

สมจิตร มวย ชกมวย เด็ก เยาวชน

              ด้าน “นิติธร แก้วโต” ทนายความชื่อดัง เผยแก่ “ดาราเดลี่” กรณีดังกล่าวว่า ตนเองเข้าใจชีวิตนักมวยหลายคนเป็นอย่างดี แต่ประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันนี้บางอย่างก็ควรปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย เพราะทุกวันนี้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมีขึ้นเพื่อดูแลเด็กๆ ดังนี้เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีการประชาพิจารณ์เกิดขึ้นในอนาคต

สมจิตร มวย ชกมวย เด็ก เยาวชน

              พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้
(๑) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิด หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น และมีโทษหากนำเด็กไปใช้ทำความรุนแรงคือ มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สมจิตร มวย ชกมวย เด็ก เยาวชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments