คณะกรรมการ BKI แต่งตั้งชัย โสภณพนิช นั่งประธานกรรมการ และอภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน ขึ้นนั่งซีอีโอ

คณะกรรมการ BKI แต่งตั้งชัย โสภณพนิช นั่งประธานกรรมการ และอภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน ขึ้นนั่งซีอีโอ

0

คณะกรรมการ BKI แต่งตั้งชัย โสภณพนิช นั่งประธานกรรมการ และอภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน ขึ้นนั่งซีอีโอ

       บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท พร้อมทั้งแต่งตั้ง "นายชัย โสภณพนิช" ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน "นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช"

        ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดย "นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช" ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้ง "ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน" ผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หลังจากที่ "นายพนัส ธีรวณิชย์กุล" ประธานคณะผู้บริหาร จะครบกำหนดเกษียณอายุ มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป

คณะกรรมการ BKI

คณะกรรมการ BKI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments