“แพรรี่” จัดเต็มฟาดอลัชชี

“แพรรี่” จัดเต็มฟาดอลัชชี

0

“แพรรี่” จัดเต็มฟาดอลัชชี
       ภายหลังมีข้อวิวาทะ จนเป็นดราม่ากรณีการแสดงความเห็นของพระชาตรีที่พำนักในรัสเซีย กับ “แพรรี่” หรือ อดีตพระ “ไพรวัลย์ วรรณบุตร”  ลามไปถึงทนายธรรมราชที่แสดงความไม่รู้ออกทีวีระหว่างมีการวิวาทะ
ล่าสุด “แพรรี่” โพสต์จัดเต็มฟาดอลัชชีว่า 

อ่านต่อ:สังคมมหาวิทยาลัยตอนรับ “แพรรี่”

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

        ข่มพวกอลัชชี ยกย่องภิกษุผู้ประพฤติดีนี่คือหน้าที่ ที่คนรักษ์พระศาสนาควรต้องทำค่ะ

พูดในฐานะของคนที่เคยบวชเรียนและอยู่รับใช้พระศาสนามาถึง 18 ปี (ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังรับใช้อยู่ แม้จะเปลี่ยนสถานะและบทบาทหน้าที่) ดิฉันมีหลักคิดและเชื่อมั่นเสมอตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทุ่มเทศึกษาเล่าเรียนมา

        พระบาลีสอนไว้ชัดว่า ภิกษุผู้ปฎิบัติดี และมีศีลาจารวัตรควรแก่ความศรัทธาเลื่อมใส ได้ชื่อว่าเป็นกำลังของพระศาสนา ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นพระเถระ หรือเป็นเพียงพระนวกะเณรน้อย หากครองตนตามไตรศึกษา ย่อมถือว่า เป็นกำลังและอายุของพระศาสนาทั้งสิ้น

        พระศาสนา ถูกฝากไว้ให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัททั้ง 4 แม้ขาดกำลังสำคัญอย่างภิกษุณีบริษัทไป แต่ก็มีกลุ่มแม่ชีและเหล่าศีลจาริณีหรือผู้ประพฤติธรรมที่เป็นผู้หญิงช่วยทำหน้าที่อย่างแพ้กัน

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

         นักบวช เป็นกลุ่มสังฆะผู้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในทางที่ดีและงามให้กับคฤหัสถ์หรือชาวบ้าน มีหน้าที่อบรมสั่งสอนแนะนำและชี้ทางที่ถูกตามพระศาสนธรรม เพื่อให้ชาวบ้านรับไปปฎิบัติให้เกิดผล

      ดังนั้น การอุดหนุนยกย่องพระสงฆ์ซึ่งดำรงไตรสิกขาและครองตนอย่างเหมาะสมงดงามตามพระธรรมวินัย ไม่ต่างอะไรกับยืดอายุของพระศาสนา

         กลับกัน การอุดหนุนยกย่องพระสงฆ์ที่ประพฤติตนย่ำยีทำลายพระธรรมวินัย ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรามีส่วนในการช่วยลดทอนอายุของพระศาสนาไปด้วยเช่นกัน

      เมื่อพวกอลัชชี (พระที่ไร้ยางอาย) มีกำลัง พระที่รักษาลัชชีธรรมก็จะถดถอย เมื่อพระที่มีลัชชีธรรมถดถอย ทอดถอนธุระที่จะรักษาพระศาสนา พระศาสนาก็จะเกลื่อนกล่นไปด้วยพวกเดียรถีย์ และเหล่าคำสอนที่ได้ตรงตามพระธรรมวินัย

นักบวชบางคนเป็นประเภทเก้อยาก คือ ไร้ความละอายในการครองผ้ากาสาวพัตร์ อุปสมบทมาด้วยอ้างว่ามีศรัทธาในพระศาสนา แต่ครั้นบวชเข้ามาแล้วกลับทำตัวเป็นกาฝาก เป็นกาบุรุษ หลงติดลาภสักการะ เป็นคนของพระศาสนา แต่ทำตัวเป็นข้ารับใช้ลัทธิความเชื่ออื่น

       พระศาสนามีหลักชัดเจนมาก คือ สอนให้เราบูชาคนที่ควรบูชา พุทธบริษัทมีหน้าที่ปราบพวกปรัมปวาท (พวกสอนผิดกล่าวผิด) และรักษาบำรุงพระศาสนา (นั่นคือคำสอนที่ถูกที่ต้อง) เอาไว้

กำจัดของเสียรักษาของดี อุดหนุนพระที่มีลัชชีธรรม นี่คือหน้าที่ของเราค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments