แถลงการณ์ร่วม ๓๐ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การคัดค้านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

แถลงการณ์ร่วม ๓๐ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การคัดค้านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

0

แถลงการณ์ร่วม ๓๐ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การคัดค้านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
 
     ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ............... เพื่อเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรับรองและส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปตามความทราบแล้วนั้น
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๓๐ องค์กรตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ ได้ประชุมหารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
     1) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ..... ดังกล่าว มิได้อยู่บนพื้นฐานหลักการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่กลับเน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชนโดยใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่โดยอิสระของสื่อมวลชน และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ ทั้งนี้ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการตรวจสอบอำนาจรัฐและเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
     2) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ต้องยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ โดยให้กลับไปทบทวนความจำเป็นในการออกกฎหมายดังกล่าว
     3) หากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเดินหน้ารับรองร่างพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ฟังเสียงทักท้วง องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั่วประเทศจะยกระดับมาตรการในการคัดค้านร่างกฎหมายนี้ต่อไปจนถึงทีสุด
     4) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้พัฒนาระบบการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อยกระดับความรับผิดชอบของสื่อมวลชนและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)
สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด
เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน
เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้
ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพสื่อมวลชน
๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

แถลงการณ์ ร่วม ๓๐ องค์กร วิชา ชีพ สื่อมวลชน เรื่อง การ คัดค้าน ร่าง กฎหมาย คุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม จริยธรรม และ มาตรฐาน วิชาชีพ สื่อมวลชน

แถลงการณ์ ร่วม ๓๐ องค์กร วิชา ชีพ สื่อมวลชน เรื่อง การ คัดค้าน ร่าง กฎหมาย คุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม จริยธรรม และ มาตรฐาน วิชาชีพ สื่อมวลชน

แถลงการณ์ ร่วม ๓๐ องค์กร วิชา ชีพ สื่อมวลชน เรื่อง การ คัดค้าน ร่าง กฎหมาย คุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม จริยธรรม และ มาตรฐาน วิชาชีพ สื่อมวลชน

แถลงการณ์ ร่วม ๓๐ องค์กร วิชา ชีพ สื่อมวลชน เรื่อง การ คัดค้าน ร่าง กฎหมาย คุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม จริยธรรม และ มาตรฐาน วิชาชีพ สื่อมวลชน

แถลงการณ์ ร่วม ๓๐ องค์กร วิชา ชีพ สื่อมวลชน เรื่อง การ คัดค้าน ร่าง กฎหมาย คุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม จริยธรรม และ มาตรฐาน วิชาชีพ สื่อมวลชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แกรนด์ กรณ์ภัสสร” ประกาศฮา ใครก็ได้เอาพี่สาวคืนมาที ชีสร้างแต่ตำนาน!

7 องค์กรสื่อ จับมือกองทุนสื่อฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ

ทราบแล้วเปลี่ยน “แกรนด์ กรณ์ภัสสร” ขอแจ้งสื่อมวลชน เรื่องนี้เรื่องใหญ่!!

6 องค์กรสื่อมวลชนออกแถลงการณ์ “การออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพ”

 จดหมายเปิดผนึกต่อสื่อมวลชน เรื่อง การใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเยาวชนที่ถูกพรากไปโดยไม่มีเหตุอันควร

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ช่วงเดือนตุลาคม 2560

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือ ซีพี ออลล์ จัดประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม

Comments