ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือ ซีพี ออลล์ จัดประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือ ซีพี ออลล์ จัดประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม

0

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือ ซีพี ออลล์ จัดประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม

       สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นฯ ในเมืองไทย ล่าสุดได้มีการตัดสินผลรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 พร้อมประกาศผล 27 ก.ย.นี้

ผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ งานประกวดข่าว ดิจิตอล

       ในการจัดการประชุมเพื่อตัดสินผลรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, นักสื่อสารมวลชนอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กฎหมาย สิทธิเด็ก นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยมีนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่านได้แก่ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, อาจารย์บรรยงค์  สุวรรณผ่อง บรรณาธิการที่ปรึกษา “อีคอนนิวส์” และประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ, กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด, คุณจักรพันธ์  วงศ์สลับสี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และที่ปรึกษาบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด, คุณสวิชย์  บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, กรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด, คุณณัฐฐา กีนะพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานเนื้อหาและบรรณาธิการ ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการตัดสินได้มีมติเลือก ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม

ผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ งานประกวดข่าว ดิจิตอล

       สำหรับเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่

1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม

2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์

3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย

4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์

5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน

ผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ งานประกวดข่าว ดิจิตอล

       โดยในปี 2560 นี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ของการจัดให้มีการประกวดรางวัลดังกล่าว มีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 78 ผลงานใน 8 ประเภทข่าว เพื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทข่าวจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลๆ ละ 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมีประเภทละ 2 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรางวัล หรือมีมติไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลในบางประเภท

ผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ งานประกวดข่าว ดิจิตอล

       ด้าน กนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้สะท้อนว่าในช่วง 2-3 ปีหลังภูมิทัศน์สื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คุณภาพเชิงเทคนิคการผลิตข่าวของแต่ละสำนักข่าว มีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น จึงต้องตัดสินในมุมของการคัดเลือกประเด็น วิเคราะห์เจาะลึก หรือนำเสนอในมุมต่างที่ให้ได้คุณค่าของข่าวนั้น ๆ กับผู้เสพข่าว ซึ่งต้องยอมรับว่าพื้นที่ข่าวในปัจจุบันมีการนำเสนอโดยผู้ผลิตข่าวที่ไม่ได้สังกัดองค์กรวิชาชีพ หรือเป็นภาคประชาชนมากขึ้น ยิ่งต้องทำให้สำนักข่าวต้องพัฒนาคุณภาพการผลิตเนื้อหาและนำเสนอความต่างให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ งานประกวดข่าว ดิจิตอล

       เช่นเดียวกับ ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับข่าวออนไลน์ กล่าวว่า วงการข่าวออนไลน์มีความแข่งขันกันสูงมากมีหลายๆ สำนักข่าวเกิดใหม่ทำให้การนำเสนอมีความยากต่อการควบคุมและเชื่อว่าในอนาคตการแข่งขันจะดุเดือดมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ในการจัดงานนี้จะทำให้สังคมและตัวผู้ผลิตข่าวเห็นถึงความสำคัญของการผลิตและเสพข่าวให้มีจรรยาบรรณถูกต้อง

ผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ งานประกวดข่าว ดิจิตอล

       ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนพันธมิตร นักวิชาการสื่อ สื่อมวลชน นักข่าวและประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานประกาศผลและมอบรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560  เวลา 14.00 – 16.10 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แกรนด์ กรณ์ภัสสร” ประกาศฮา ใครก็ได้เอาพี่สาวคืนมาที ชีสร้างแต่ตำนาน!

7 องค์กรสื่อ จับมือกองทุนสื่อฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ

ทราบแล้วเปลี่ยน “แกรนด์ กรณ์ภัสสร” ขอแจ้งสื่อมวลชน เรื่องนี้เรื่องใหญ่!!

6 องค์กรสื่อมวลชนออกแถลงการณ์ “การออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพ”

 จดหมายเปิดผนึกต่อสื่อมวลชน เรื่อง การใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเยาวชนที่ถูกพรากไปโดยไม่มีเหตุอันควร

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ช่วงเดือนตุลาคม 2560

ส.ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือ ซีพี ออลล์ จัดประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม

Comments