พระคาถาไหว้ “พระแม่ธรณีมหาเทวี”

พระคาถาไหว้ “พระแม่ธรณีมหาเทวี”

0

พระคาถาไหว้ “พระแม่ธรณีมหาเทวี”
      วันแม่นี้มีความหมายและนัยยะทางสังคมไทยหลายมิติ ด้านหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับแม่ที่ฝังรากลึกหลายร้อยปีน่าจะมาจากแม่ต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติ อาทิ “พระแม่ธรณีมหาเทวี”

อ่านต่อ:“น้องฉัตร” จากเคยขอแต่งหน้าให้ “หญิง รฐา” วันนี้ได้ ...

น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ

น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ

       ล่าสุด “น้องฉัตร” เมกอัพอาร์ตทิสชื่อดังได้ทำบุญด้วยการแต่งหน้า พระแม่ธรณีที่วัดพุทไธศวรรย์ โดยเขาเผยว่า
วันนี้น้องฉัตรได้มีโอกาส แต่งหน้าให้พระแม่ธรณี ที่วัด พุทไธศวรรย์ ขอให้แม่จงมอบพรวิเศษกับแฟนๆผู้ติดตามน้องฉัตร ทุกๆท่าน จงมีแต่ความสุขสำเร็จนะครับ ขอบคุณคุณแม่ปุ๋ม และพี่ๆทีมงานของที่วัด และพี่เมนี่ (ผู้ช่วย) นะครับ
        ทั้งนี้ดาราเดลี่ขออนุญาตนำเสนอคาถาไหว้พระแม่ธรณี เอาไว้ดังนี้ 
ประวัติพระแม่ธรณี
“ธรณี” แปลว่า ภูมิ, โลก, ดิน, แผ่นดิน, คำที่เหมือนกัน ธรติ, ธรณิ, ธริตริ,
ภูมิมีความหมาย ๒ นัย คือ ภูมิทางรูป กับภูมิทางนาม

1. ภูมิทางรูป หมายถึง ภพภูมิ ที่อยู่อาศัย ทั้ง ๓๓ ภูมิ เช่น ภูมินรก ๔ ภูมิมนุษย์ ๑ ภูมิสวรรค์ ๖ ภูมิพรหม ๑๖ ภูมิอรูปพรหม ๔ ภูมิพุทธ ๑ คือ มรรค ๔ ผล ๔ ภูมินิพพาน ๑ เป็นต้น
2. ภูมิทางนาม หมายถึง ภูมิปัญญา ภูมิความรู้เป็นชั้นๆ ซึ่งในภูมิ ๓๓ ภูมิก็มีภูมิปัญญา ความรู้ อยู่ในภพภูมิรูปนั้น

น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ

น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ

 พระแม่ธรณี มีอีกชื่อหนึ่งว่า นางสุนทรา
         ประวัติของพระแม่ธรณี ปรากฏในพุทธประวัติ ตอนที่พระพุทธเจ้าชนะมาร โดยอาศัยพระแม่ธรณีมาเป็นประจักษ์พยาน ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นผู้รจนา หนังสือปฐมสมโพธิกถา อยู่ในปริจเฉทที่ ๙ ตอนมารวิชัยปริวรรต กล่าวเชื่อมโยงถึง ตอนพระพุทธเจ้าชนะมาร โดยอาศัยพระแม่ธรณีมาเป็นประจักษ์พยาน ดังนี้
       ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้า ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์หญ้าคาใต้ต้นโพธิ์ แล้วทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า "ถ้ายังมิได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด จักไม่เสด็จลุกขึ้นจากบัลลังก์เพียงนั้น ถึงแม้ว่าเนื้อและเลือดจักเหือดแห้งไปก็ตามที"

น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ

น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ

       พระคาถาพระแม่ธรณีมหาเทวี
โอม นะมัส นะ มาตา, หะเร หะเร นะ, ตัสสะ มาตา ยะ๛ (๙ จบ)

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระแม่ธรณี ด้วยจิตศรัทธา พระแม่ฯ เป็นผู้อุ้มชู ประคับประคอง หล่อเลี้ยง เลี้ยงดูสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้สารอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้ได้รับสารอาหารต่างๆ เพื่อไปหล่อเลี้ยง เลี้ยงดูชีพของตนเอง และชาวโลก เป็นผืนแผ่นดิน ให้ที่พักที่อาศัย เป็นสรณะทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวง

บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน มีจิตมุฑิตาแผ่ไพศาลแก่ลูกหลาน และชาวโลก มีจิตจาคะ เสียสละ ช่วยเหลือคนอื่น เจริญพรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา

บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอพระแม่ฯโปรดเมตตารับ และขอบารมีพระแม่ฯ โปรดเมตตาประทานพร ขอให้สุขกาย สุขใจ สุขภาพดี พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณธรรมที่ดี ความคิดดี จิตวิญญาณดี สาธุ สาธุโอม๛

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments