"สสว." สนับสนุนเครือข่าย SME สร้าง 30 กลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง

"สสว." สนับสนุนเครือข่าย SME สร้าง 30 กลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง

0

"สสว." สนับสนุนเครือข่าย SME สร้าง 30 กลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง

         "คุณวีระพงศ์ มาลัย" ผู้อำนวยการ สสว. เผยว่า "หนึ่งในแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการที่สำคัญของ สสว. คือ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน เพื่อเพิ่มกำลังให้เกิดอำนาจทางการต่อรองมากขึ้น และยังก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่จะช่วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับ SME พร้อมต่อยอดทางการเงิน และการตลาดต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวการดำเนินงานหลักของ สสว. Connext"

ธุรกิจ SME

ธุรกิจ SME

         สำหรับโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME นี้ สสว.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ เน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด "ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ" การพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ และสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น

ธุรกิจ SME

         ในปี 2563 สสว. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ 7 หน่วยงาน ด้านผลสำเร็จ คือ สามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ จำนวน 30 คลัสเตอร์ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ 4,246 ราย และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ หรือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 472.12 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments