สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลุยโครงการ “สมาร์ทฟาร์ม” สร้างผลผลิตคุณภาพอย่างยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลุยโครงการ “สมาร์ทฟาร์ม” สร้างผลผลิตคุณภาพอย่างยั่งยืน

0

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลุยโครงการ "สมาร์ทฟาร์ม" สร้างผลผลิตคุณภาพอย่างยั่งยืน

          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการขับเคลื่อนการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ "สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)" ต้นแบบ 3 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร, บึงกาฬ และนครพนม หวังให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุนการเพาะปลูก ได้ผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพ พร้อมใช้เป็นตัวกลางสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ สร้างเป็นผลผลิตปลอดสารพิษ เพิ่มมูลค่าพืชผลและลดการปนเปื้อนในดิน พร้อมต่อยอดขยายพื้นที่รวมตัวสู่สหกรณ์สมาร์ทฟาร์ม เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันระยะยาว สร้างผลลัพธ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

สมาร์ทฟาร์ม

สมาร์ทฟาร์ม

          โดยจุดเด่นของสมาร์ทฟาร์ม คือการนำเอาเทคโนโลยีด้านไอที คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับปรุงเป็นโมเดลเกษตรอินทรีย์อย่างง่าย (โมเดลระยะแรกจะใช้เวลาดำเนินการราว 1 ปี) มีต้นทุนต่ำ แต่ภายในพื้นที่เพาะปลูกจะอาศัยเทคโนโลยี เป็นตัวควบคุมปัจจัยด้านการเพาะปลูก ทั้ง อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด และอื่นๆ เพื่อสร้างพื้นที่ ที่เอื้อต่อการเติบโตของพืชชนิดนั้นๆ และทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น

สมาร์ทฟาร์ม

สมาร์ทฟาร์ม

          ด้าน รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า “การทำการเกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จะเข้ามามีบทบาทกับเกษตรกรรมสมัยใหม่ ซึ่งในมุมนี้นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านสารเคมีได้แล้ว ผลผลิตที่ได้จะกลายเป็นอาหารปลอดสารพิษ ที่มีความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งจากการขายในประเทศและการส่งออก ทั้งยังช่วยให้ดินที่เพาะปลูกไม่มีการปนเปื้อน สามารถใช้ดินทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน”

สมาร์ทฟาร์ม

สมาร์ทฟาร์ม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments