“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” เชิญส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” เชิญส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

1

“ส.ผู้ผลิตข่าวฯ” เชิญส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

     ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์ เข้าร่วมประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” (Digital News Excellence Awards 2016) ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศใน 7 สาขา รวม 350,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

      สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจากบริษัท  ซีพีออลล์  จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัล “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” (Digital News Excellence Awards 2016)  นับเป็นการปีที่ 2 ของการจัดการประกวด เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพ บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิตอลและบริการออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน  ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย   โดยในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนรางวัลเสริมจาก องค์การยูนิเซฟ (Unicef) ประเทศไทย  และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยกิจกรรมในการจัดประกวดข่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ
 

เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวผ่านสื่อดิจิตอลที่มีคุณค่าในด้านวารสารศาสตร์และจรรโลงสังคม

เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข่าวผ่านสื่อดิจิตอลที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และจริยธรรมวิชาชีพ

เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิตอลการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิตอล

เพื่อยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์
 

 สำหรับปีนี้จัดให้มีการประกวดข่าวแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

     ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)

     ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)

      ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา สตรี ฯลฯ)

      ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม  (SME Development News)

       ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)

       ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม (Children’s Rights News) *สนับสนุนรางวัลโดย องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย

       ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม (Science & Technology News by Thai people) *สนับสนุนรางวัลโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช.)


หมายเหตุ:  รางวัลประเภทที่ 1-5 รวมทั้งกระบวนการจัดการประกวด สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)
 

โดยรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

      รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

       รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 

      ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้

      ข่าวดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ หรือโดยนักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น

       เป็นข่าวดิจิตอลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ขององค์กรสื่อนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว, ภาพ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ)

       เขียนเอกสารประกอบการทำข่าวโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว, วิธีการได้มาซึ่งข่าว, ขั้นตอนการผลิตและระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่เช่นความคิดเห็นจากผู้อ่าน, ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม, จำนวนหรือสถิติผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการโดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณาสำนักข่าวนั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

        ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์

        ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ไฟล์นามสกุล .jpg, .png, หรือ.gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3) และเอก สารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ4)มาที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทางอีเมล์ sonpassociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559

  เกณฑ์การตัดสินของกรรมการ

ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม

ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์

ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย

ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์

ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน


     ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีมติจะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

     สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559  และจะประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ http://www.sonp.or.th/?p=2314 และ www.facebook.com/SONPThai  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-1700-2601

ผู้ผลิตข่าว  งานประกวด รางวัลข่าว ข่าวดิจิตอล ข่าวออนไลน์ สื่อมวลชน บันเทิง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ลาส์ ปาเซโก”  นางงาม LGBT ฟิลิปปินส์บอกไม่น่าเกิดความรุนแรงขึ้น

เปิดที่มาชุดนางสงกรานต์ฉบับ  “แอนโทเนีย โพซิ้ว”

คลายสงสัยแล้ว! ชาวเน็ตตีกันวุ่น “เจษ เจษฎ์พิพัฒ” ออกจากช่องวันหรือไม่!?

แต่งตั้ง “อิงฟ้า วราหะ” เป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์

“วิมานสีทอง” โค้งสุดท้าย “ฟิล์ม” ทั้งรักและแค้น “เดียร์น่า” น้ำตาจะไหลเรตติ้งขึ้นแล้ว

“สงครามสมรส” รับไม้ต่อ “วิมานสีทอง” ดู “แอฟ-ตรี” พิสูจน์เคมีใหม่ที่ชั้นศาล

“แม่ลี” แค้นฝังใจ “แก้มบุ๋ม” ถูกนางเอกดังสั่งปลดละคร เพราะแค่ไม่ชอบ

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments