"กบ สุวนันท์,ตู่ นันทิดา,แม่บอย ปกรณ์" ติดอันดับ "แม่ที่เป็นแบบอย่าง"

"กบ สุวนันท์,ตู่ นันทิดา,แม่บอย ปกรณ์" ติดอันดับ "แม่ที่เป็นแบบอย่าง"

1

"กบ สุวนันท์,ตู่ นันทิดา,แม่บอย ปกรณ์" ติดอันดับ "แม่ที่เป็นแบบอย่าง"

    ​ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน”  เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน   เรื่อง “ดาราและแม่ของดารา : บทบาทของความเป็นแม่ตัวอย่าง” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน   ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,580 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับดารา นักแสดง และแม่ของดารา นักแสดง ที่เป็นแบบอย่างในการเป็นแม่ที่ดี อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.2

    ​จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ ดารา นักแสดง ที่เป็นแม่  ที่เป็นแบบอย่าง ของการเป็นแม่ที่ดีหรือมีความประทับใจในการเป็นแม่มากที่สุด (เฉพาะ 10 อันดับแรก) พบว่า อันดับ 1 ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.39 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 12.28 ระบุว่าเป็น ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย อันดับ 3 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น หน่อย บุษกร อันดับ 4 ร้อยละ 5.89 ระบุว่าเป็น อ้อม พิยดา อันดับ 5 ร้อยละ 5.47 ระบุว่าเป็น เอ๋ พรทิพย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.65 ระบุว่าเป็น นก สินจัย อันดับ 7 ร้อยละ 3.37 ระบุว่าเป็น หมิว ลลิตา อันดับ 8 ร้อยละ 2.53 ระบุว่าเป็น เป้ย ปานวาด อันดับ 9 ร้อยละ 2.46 ระบุว่าเป็น บุ๋ม ปนัดดา และ อันดับ 10 ร้อยละ 2.18 ระบุว่าเป็น ปิ่น เก็จมณี

    ​สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นแบบอย่างของการเป็นแม่ที่ดีหรือมีความประทับใจในการเป็นแม่ที่ดีของ ดารา นักแสดง ที่เป็นแม่ (ในข้อ 1) พบว่า  ประชาชน ส่วนใหญ่  ร้อยละ 33.19 ระบุว่า เป็นเพราะมีกิริยา มารยาท และการวางตัวที่ดี รองลงมา ร้อยละ 29.06 ระบุว่า สามารถอบรม เลี้ยงดูบุตรได้เป็นอย่างดี ไม่ขาดตกบกพร่อง ร้อยละ 19.36 ระบุว่า เป็นบุคคลที่เราชื่นชอบอยู่แล้ว ร้อยละ 11.50 ระบุว่า มีเวลาให้กับครอบครัว ร้อยละ 6.58 ระบุว่า เป็นผู้หญิงแกร่ง ขยัน อดทน เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างไม่ย่อท้อ และ ร้อยละ 0.31 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

    ​เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ แม่ของดารา นักแสดง ที่เป็นแบบอย่างของการเป็นแม่ที่ดีหรือมีความประทับใจ    ในการเป็นแม่มากที่สุด (เฉพาะ 10 อันดับแรก) พบว่า  อันดับ 1 ประชาชน ส่วนใหญ่  ร้อยละ 24.29 ระบุว่าเป็น แม่ทิพย์ (แม่บอย ปกรณ์) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 23.97 ระบุว่าเป็น แม่น้อย โพธิ์งาม (แม่ญาญ่า หญิง) อันดับ 3 ร้อยละ 10.36 ระบุว่าเป็น แม่ปลา (แม่ญาญ่า) อันดับ 4 ร้อยละ 8.26 ระบุว่าเป็น แม่หน่อย นวลรงค์  (แม่แพนเค้ก) อันดับ 5 ร้อยละ 7.77 ระบุว่าเป็น แม่แก้ว สุดารัตน์  (แม่ณเดชน์) อันดับ 6 ร้อยละ 4.21 ระบุว่าเป็น แม่อู๊ด สุภาพร (แม่อั้ม พัชราภา) อันดับ 7 ร้อยละ 3.16 ระบุว่าเป็น แม่ดวงดาว จารุจินดา (แม่เติ้ล ตะวัน) อันดับ 8 ร้อยละ 2.51 ระบุว่าเป็น แม่ของเบนซ์ พรชิตา อันดับ 9 ร้อยละ 2.11 ระบุว่าเป็น แม่เล็ก ธนาภา (แม่ตั๊ก บงกช) และ อันดับ 10 ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเป็น แม่สุชาดา (แม่  กิ๊ก – เกียรติ กิจเจริญ แห่งบ้าน กลมกิ๊ก) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments