DARADAILY.COM
ประกันสังคม ใหม่ 2554

ประกันสังคม ใหม่ 2554

👤in เก็บมาฝาก 13844 views 🕔5 มค. 2554
daradaily

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 (เรียกว่า “รู้ไว้ใช่ว่า”)

 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการ ส่านักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเตรียมจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนใน 6 เรื่อง โดยมีผลใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้แก่

  1. เพิ่มค่าคลอดบุตรจากครั้งละ 12,000 บาท เป็น 13,000 บาท
  2. เงินสงเคราะห์บุตรจากรายละ 350 บาท เป็น 400 บาท
  3. ค่าทันตกรรมจากครั้งละไม่เกิน 250 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง หรือ 500 บาท เป็นครั้งละ 300 บาท หรือปีละไม่เกิน 600 บาท
  4. สิทธิในการให้บริการกรณีใส่รากฟันเทียม
  5. เพิ่มสิทธิในกรณีรักษาโรคจิต
  6. เพิ่มค่ารักษาพยาบาลกรณีทุพพลภาพจากเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท เป็น 4,000 บาท

โดยทั้งหมดนี้ สำนักงานประกันสังคมจะใช้เงินเพิ่มประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนการลงทุนของส่านักงานประกันสังคมใน 6 เดือนแรก มีผลตอบแทนจากการลงทุนจ่านวน 15,223 ล้านบาท จากเงินลงทุนที่ผ่านมารวม 707,730 ล้านบาท

ในส่วนของ กองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสำนักงานประกันสังคม จะมีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน ดังนี้

  • เงินทดแทนกรณีมีค่าสั่งแพทย์ให้ต้องพักรักษาตัว 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 70 ของเงินเดือน (ปัจจุบัน 60%)
  • ผู้ประสบอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นทุพพลภาพ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 15 ปี
  • ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ทายาทจะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างเป็นเวลา 12 ปี (เดิม 8ปี)

นางชลอลักษณ์ แก้วพวง ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า วันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 20 ปี ซึ่งสำนักงานประกันสังคม มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และที่ตายเนื่องจากการทำงาน และที่ไม่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ตลอดจนการประกันการว่างงาน เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน สำหรับปี 2553 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้พิจารณาเห็นว่าผลกำไรจากการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ครึ่งปีแรกของปี 2553 สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533

จึงเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใน 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ กรณีค่าคลอดบุตร จากเดิม 12,000 บาท เป็น 13,000 บาท ค่าสงเคราะห์บุตร จากเดิม 350 บาท เพิ่มเป็น 400 บาท ค่า ทันตกรรม จากเดิม ปีละไม่เกิน 500 บาท เป็นไม่เกิน 600 บาท ค่ารักษาผู้ทุพพลภาพ จากเดิมไม่เกิน เดือนละ 2,000 บาท เป็น 4,000 บาท และ ในกรณีใส่รากฟันทียม และสิทธิรักษาโรคจิต ต้องรอคณะกรรมการแพทย์กำหนด   ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554

แสดงความคิดเห็น



เรื่องย่อละคร



Movie Trailer

Loading the player ...